تغییرات زندگی آینده به همراه روسری

با تغییر ارائه آموزشی و عدم قطعیت پیرامون آینده در مورد نحوه آموزش و دریافت کلاس های کسب و کار توسط دانش آموزان پس از کووید-19، ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای دستیابی به نتایج یادگیری در آینده حیاتی تر از همیشه است.

با استفاده از ادبیات رو به رشد مبتنی بر مدل روسری نخی راک (وضعیت، قطعیت، استقلال، ارتباط، انصاف)، ویژگی‌های ساختار کلاس، سبک تدریس و محیط کلاس را بررسی می‌کنیم که به طور قابل‌توجهی به دانش‌آموزان انگیزه می‌دهد و در نتیجه عملکرد کلاس را افزایش می‌دهد.

بنابراین، ما روابط میانجی را فرض کردیم که در آن هر عنصر روسری مجلسی با عملکرد دانش‌آموز از طریق افزایش انگیزه درونی مرتبط است. ما از 345 دانش آموز از 11 مدرسه بازرگانی در سراسر ایالات متحده نظرسنجی کردیم.

نتایج فرضیه های ما را تایید کرد. ما با خلاصه‌ای از مفاهیم نظری و عملی یافته‌هایمان نتیجه‌گیری می‌کنیم. ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان در کلاس درس چالشی مداوم برای مربیان آموزش عالی بوده است.

مطالعات پژوهشی قابل توجهی بر روی عناصری متمرکز شده است که بر انگیزه، یادگیری و عملکرد دانش آموزان در کلاس درس تأثیر می گذارد. افزایش انگیزه دانش آموزان یکی از مهمترین و در عین حال دشوارترین وظایف مربیان است.

علاوه بر این، مطالعات قبلی آموزش و پرورش نشان می دهد که محیط کلاس در ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای یادگیری و عملکرد خوب ضروری است.

به این ترتیب، تحقیقات بیشتری برای بررسی ویژگی‌های ساختار کلاس، سبک تدریس و محیط کلاس مورد نیاز است که به طور قابل‌توجهی به ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و در نتیجه افزایش عملکرد کلاس کمک می‌کند.

این مطالعه از مدل روسری ابریشم مجلسی ترک معرفی شده توسط راک به عنوان یک ابزار انگیزشی برای افزایش عملکرد دانش آموزان، به ویژه در زمینه های آموزشی بسیار نامشخص استفاده می کند.

مدل روسری از طریق مخفف وضعیت، قطعیت، استقلال، ارتباط و انصاف به پنج حوزه تقسیم می‌شود. وضعیت به احساس اهمیت فرد در مقایسه با دیگران اشاره دارد.

قطعیت به توانایی درک شده برای دانستن و پیش بینی نتایج آینده مربوط می شود. روسری کوتاه مجلسی خودمختاری نمونه ای از احساس کنترل فرد بر محرک های اجتماعی و اینکه چگونه ادراک رفتارها می تواند بر نتیجه موقعیت ها تأثیر بگذارد را نشان می دهد.

ارتباط به امنیت و ارتباط کلی محیط، مردم و شرایط اجتماعی اشاره دارد. در نهایت، انصاف تعادل نسبی مورد انتظار بین افراد را توصیف می کند.

  • منابع:
  1. Using SCARF as a motivational tool to enhance students′ class performance
  • تبلیغات:
  1. دوخت کت شلوار دامادی با حوله
  2. تصویر اولین زن آشپز ایرانی که از گوگرد برای ترش کردن غذا استفاده کرد!
  3. راهنمای جامع انتخاب کفش مجلسی زنانه
  4. راز موفقیت در پول در آوردن را از افراد باتجربه بیاموزید